Všeobecné obchodní podmínky

 1. Veškeré smluvní zakázky, současné i budoucí, probíhají a budou probíhat v souladu s níže uvedenými podmínkami za předpokladu, že tyto podmínky vyhovují ustanovením úmluvy CMR (uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnost dopravce, ustanovení o přepravě prováděné několika dopravci). Jiná ujednání či dodatky k těmto Obchodním podmínkám budou platná pouze pokud budou potvrzena písemně. Pro plnění zakázky je dodavatel oprávněn vyžadovat služby případných subdodavatelů.
 2. Objednávky, které vyžadují úřední povolení, zejména průjezdní povolení pro nadrozměrné přepravy, budou plněny pouze na základě vydaných příslušných povolení. Nebude-li ve smlouvě s objednavatelem uvedeno jinak, veškeré náklady a poplatky spojené s udělením těchto povolení, náklady na úředně prováděná bezpečnostní opatření a poplatky za policejní doprovod při přepravě budou účtovány na vrub objednavatele.
 3. V souladu s Obchodním zákoníkem (OZ) má dodavatel právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nezbavuje dodavatele nároku na úhradu škody a finančních nákladů.
 4. K přepravě bude přijato pouze plavidlo ve stavu vhodném pro transport. Příslušné úpravy lodi je povinen provést objednavatel. Objednavatel je dále povinen dodavatele v dostatečném předstihu informovat o přesných rozměrech přepravované lodi, včetně hmotnosti a dalších důležitých údajů (např. o poloze těžiště, druhu použitého stavebního materiálu atp.) Dalším důležitým údajem je poloha závěsných bodů pro případ, že bude při nakládání plavidla nutno použít jeřáb. Před započetím přepravy musí z lodi být odstraněno všechno příslušenství a nadbytečná zátěž (např. náplně naftových, benzínových a vodních nádrží, dále veškeré nátěrové hmoty, laky a chemické látky uvedené ve Vyhlášce o nebezpečných látkách). Jak dodavatel, tak i případně pracovníci najatí dodavatelem k provedení zakázky jsou oprávněni z plavidla odstranit veškerý výše uvedený materiál. V případě nedodržení výše uvedené podmínky bude objednavatel odpovědný za všechny případné škody a náklady, především za škody a náklady vzniklé dodavateli. Osoby pověřené plněním objednávky nejsou povinny dodržovat pokyny žádné třetí strany. Po vystavení objednávky není bez předchozí domluvy zákazníkovi dovoleno vydávat zaměstnancům dodavatele žádné pokyny, které by byly v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. V případě nedodržení těchto podmínek bude objednavatel odpovědný za veškeré škody a újmy související s tímto nedodržením.
 5. Přijaté objednávky na přepravu plavidel jsou považovány za přepravu nákladu v souladu s výkladem o obchodního zákoníku. Rozsah odpovědnosti dodavatele je vymezen úmluvou CMR.             Dodavatel neodpovídá za nepředvídatelné škody vyplývající z jedné z následujících příčin nebo jejich kombinací:
  a) zpoždění přepravy a/nebo překročení lhůty pro doručení
  b) krádež vozidla, krádež vybavení vozidla a/nebo jiných funkčních zařízení a podobných příčin
  c) stávky a silniční barikády
  d) vyšší moc
  Dodavatel dále neodpovídá za žádné hmotné ani nehmotné škody v případě, že plánovaná přepravní cesta, odjezdové a přístupové komunikace nejsou ve stavu dovolujícím bezpečný průjezd. Žádná z těchto situací nevyvazuje objednavatele z povinnosti uhradit poplatek za přepravu.
 6. Pro dobu nutnou k naložení a vyložení lodi platí tato ustanovení: dodavatel poskytuje zdarma dvě hodiny čistého času; za každou další započatou hodinu bude objednavateli účtován poplatek ve výši 38,70 EUR.
 7. Platební podmínky: úhradu lze provést pouze v hotovosti nebo krytým šekem. Obecně není dovoleno vyrovnávat pohledávky jiným způsobem ani odkládat úhradu na pozdější dobu. Jediným možným důvodem k odložení platby na pozdější dobu je složení peněžní zálohy objednavatelem. Každou peněžní zálohu je možné spojovat pouze s tou objednávkou, ke které byla záloha vyplacena.
 8. Tyto Obecné obchodní podmínky jsou platné pro veškeré objednávky. Všechny osoby pověřené plněním objednávky se na tyto podmínky mohou odvolat. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za žádné nezajištěné drobné předměty ani příslušenství.
 9. Místem pro vyřizování veškerých právních úkonů včetně soudních sporů týkajících se problémů se šeky a směnkami je Pelhřimov. Všechny objednávky včetně zahraničních podléhají právnímu řádu České republiky. Pokud kterákoli část těchto podmínek pozbyde platnosti, ostatní součásti zůstávají platné v původním rozsahu. Dodavatel se zavazuje podniknout všechny kroky k zajištění spokojenosti objednavatele. Vzhledem k charakteristické povaze a technické náročnosti těžké kamionové dopravy dodavatel zdůrazňuje, že má právo nedodržet dohodnutá data a termíny doručení. Přijmutí objednávky automaticky předpokládá sjízdnost plánované přepravní cesty, odjezdových a přístupových komunikací.

Vzhledem k povaze přepravy nadměrných a těžkých nákladů dodavatel doporučuje objednavateli uzavřít pojistnou smlouvu týkající se předmětu dopravy. Tuto pojistnou smlouvu může na žádost objednavatele uzavřít.

main_logo.jpg

~ Ič: 24223930
DIČ: CZ24223930
~ Tel.: 565 321 414
272772767
~ Fax: 565 326 257
~ Mobil: 602 163 391
~ E-mail: info@portbayt.com
~ Web: www.portbayt.com

www.windguru.cz

Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Sledujte nás na facebooku!

Označte naší stránku jako "To se mi líbí" a přidejte si nás do seznamu zájmů! Nyní můžete mít nejnovější informace o slevách, akcích či nastávajících převozech na vaši facebookové zdi!

Nejbližší akce

Volná dopravní kapacita, výhodné podmínky pro převoz v polovině června - z Česka do Německa nebo Francie. Kontaktujte nás.

Co se děje ve světě

Stále příznivý kurz USD napomáhá importům z Ameriky. Máme aktuálně potřebné povolení na lodě do celkové šířky 3,40m. V Bremerhavenu Vám vyřídíme tranzitní celní formality jak pro průjezd EU do Chrovatska tak i pro dovoz do Čech.

Návštěvnost stránek

031138
wtrans_foot